post

Етични принципи при банкирането: мисия с бъдеще

kamen toshkovАвторът има 40 години стаж в БНБ. Започнал е в градския клон на банката в Пловдив след завършването на ВИИ „Карл Маркс“. Работи 10 години в родния град и се премества в София като шеф на отдел „Ревизии“, после е главен ревизор, за да стане по-късно ръководител на Управление „Банков надзор“ и член на УС на БНБ. Сега се занимава с консултантска дейност.

Като встъпителни думи за „етични принципи при банкирането“  бих прибегнал с етимологичното определение на думата “Етика” – тя означава : учение за морала, като една от формите на общественото съзнание, нравствените начала, които определят поведението на всяка обществена група, също може да се каже “моралните принципи на човека“.Идеята на тази публикация е да даде въведение към това, което често се описва като “етично, устойчиво, социално, алтернативно развитие или солидарност” в банковото дело и финансите. Общата връзка и специфичността на този вид финансови институции е, че те се характеризират с ценности, задвижващи импулси и практики в ядрото на бизнеса,  докато  стойностите са слабо развити в масовото банкиране и финансиране.

Банковият сектор и частните финансови институции по-специално  играят все по- често важна роля в подпомагане и създаването на по-устойчив свят. В съзнанието на потребителите, етични инвеститори, просветени в бизнеса, неправителствени организации (НПО), културни послания, както и водещи международни институции работят и търсят решения за бедност, несправедливост, война, широко разпространени заболявания, образователни неравенства, унищожаване на природата и планетата. Накратко,  те искат да се подобри качеството на живот на всеки един от нас на тази планета, те разбират, че всички ние сме икономически взаимозависими и по този начин съвместно отговорни, за да се грижим за сегашните и бъдещите поколения. Те споделят общ набор от ценности, в центъра на които е укрепването на човешкото достойнство. Някои от тези ценности са вече общоприети, други сеа поддържат на лично ниво. Тези хора и институции знаят и са готови да дадат своя принос със своите знания, капитал и енергия, за да се решат повечето от проблемите и те виждат себе си като част от решението…

Неправителствени организации призовават върху финансовите институции да приложат по-строги правила за социално и екологично отговорно поведение и кредитиране. Пример за това е Декларацията Колевекио на финансови институции и Sustainability 1, които очертават шест принципа, които финансовите институции трябва да приемат: ангажимент за устойчивост, за да “не вреди”, за отговорност, за отчетност, прозрачност и за устойчиви пазари и управление.

Някои събития са си проправили път в масовото вземане на решения в финансовата институция. Ясни индикации за това са демонстрирани  с подписването на международно признати стандарти , като например принципите за Отговорен Investment2, /отнасят се до околната среда, социален и корпоративен климат/.  Декларация Колевекио на финансови институции и устойчивост, стартира в света на Икономически форум през 2003г., а принципите за отговорно инвестиране е инициатива на финансите на UNEP и ООН Global Compact.

За да се променят политиките в банковия сектор  трябва време и да се измине дълъг път, но все пак, когато водещото начало е „общото благо“ и е прилаган  етичен подход, може да се говори за първите реални стъпки. Това най-вече се отнася до създаването на етични инвестиционни фондове, отделени от основната банкова дейност за производство и въвеждането на кредитна политика с екологични критерии за постигане на намаляване на риска и защита на репутацията. Въпреки това етичното частно банкиране като развитие и  основна мисия все още не е в дневия ред на институциите. Основната дейност на финансовата възвръщаемост днес основно е  задвижвана от фондовите пазари и недалновидните акционери.

Важните проблеми на човешкото развитие и устойчивост –  намаляване на бедността, осъзнаване на влиянието на човека върху изменението на климата, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, честна търговия и биологично земеделие, демонстрират възможностите за разширяване на обхвата на отговорност за финансовите институции, но за това те трябва да отговарят на някои условия. Но да не избързваме…

Един кратък поглед върху възникването на етичното банкиране и финансите. От началото на 15 век естествените науки и по-късно просвещението, постепенно еманципират хората от света на боговете, естествено и от тяхната социално заобикаляща среда. Връзката между хората се променя с нарастващото преобладаване на индивидуализма. Този контекст на фона на съвременното общество  съдейства за появата на съвременните етично-банкови концепции и практики.

Кои са основни характеристики на банковите ценности? Генезисът на тази дейност се крие в добрите намерения за просперитет  – социални, етични, с алтернативно или устойчиво развитие и солидарност. Банковото  дело и финансите са деноминациите, които в момента се използват за изразяване на конкретни начини за работа с пари, базирани на нефинансови обсъждания.

Липсва точна и единна дефиниция на видовете етични финанси и може би това не е възможно, поради различните традиции, от които са се появили етичните финансови актьори. Докато индивидуалните мотивации от учредителите, инвеститорите, спестителите, заемателите, социалните предприемачи, мениджърите и колегите на тези институции се различават значително, има някои универсални човешки ценности, практики и потребности, които мотивират всички от тях да генерират общо положително действие.

В съзнанието на хората обработката на пари се счита за допълнителна стойност сама по себе си. Много от тези стойности са част от международно признати декларации или принципи, като например Всеобща декларация за правата на човека /1948г./ и Международната Декларация на организацията за основните принципи и права на работното място /1998г./, с които се  идентифицират  на основни  права:

* Свобода на мисълта, мнение и изразяване, използвайки разум и съвет, са това, което води до финансиране на изкуството и културата, образованието и научните изследвания.

* Равни права на политическо и юридическо ниво, свободата и правото на сдружаване в едно демократично общество и правото на труд са основа за финансиране на проекти на  гражданското общество и за участие в обществения дебат за ползите и предизвикателства на споделена социална отговорност.

* Духът на братство, базиран на разбирателство, толерантност и сътрудничество в икономическия живот води до финансиране на социалните предприемачи, особено във високорискови области като намаляване на бедността, справедлива търговия, възпроизводството на околна среда и опазването й.

За тези, които практикуват принципите на етичната банка, повишаване на съзнанието и отговорността са от съществено значение в техните мисии и амбиции. Те правят избора само до финансиране на проекти и организации, които допринасят за по-устойчиво общество и  определят абсолютните критерии за кредитиране, постигащо устойчиво развитие: микрофинансиране, справедлива търговия, социално значими проекти в енергетиката, образованието, културата.

post

Международна конференция „Етични финанси и дигитални технологии“

Конференция   На 27-28.09.2016г. в Пловдивския панаир се проведе Международна конференция „Етични финанси и дигитални технологии“. Събитието беше организирано от „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството“, „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ и Техпарк Оптела – Пловдив.

Конференцията беше открита от Заместник областният управител на област Пловдив г-н Георги Пилев, който пожела успешно провеждане на събитието и подчерта, че е особено важна връзката между високите технологии и етично финансиране на предприемачеството.

През първия ден, с акцент върху етичното финансиране, презентации и доклади изнесоха представителите на организаторите – Димитър Гишин от КЕФП, Иван Попов от БАККОМ, а също така Николай Ярмов от Европейската мрежа за микрофинансиране, Камен Тошков – Бивш ръководител на управление „Банков надзор” на БНБ, Проф. д-р Ганчо Ганчев, Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, Доц. д-р Елена Ставрова.

Доклади представиха и чуждестранни гости – Зоран Бесак, Гл.изп. директор на еБанка, Хърватия, който представи „Европейската федерация на етичните и алтернативни банки“ (FEBEA) и направи презентация на етичната банка от гр. Загреб, Маргаритис Алкис на Кооперативна банка Кардица – Гърция.

Като извод от докладите и дискусиите беше констатирано, че етичното финансиране на предприемачеството има невероятния шанс както никога досега, разчитайки на развитието и приложението на дигиталните технологии да достигне до всеки потребител на финансите и всеки предприемач в света чрез смартфона и посредством високите технологии ще се минимизират транзакционните разходи на процесите на финансирането, както налага етиката във финансирането.

post

Международен симпозиум „Индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел“

%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc В международен симпозиум  икономисти  представиха и разискваха конкретните пътища за стопанското развитие на водещи икономики в Азия и Европа.

„Индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел“, беше темата на проведеният в Международен панаир  Пловдив симпозиум. На него бе представено и второто издание на „Бяла  книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025.г.“ Нейното  второ издание като уикикнига   е задълбочен анализ на процесите в българската икономика през прехода, като са очертани силните и слаби страни на отделните икономически модели.

Read More

post

Д-р ик. Петър Нейчев: Политическата мръсотия погреба Агробизнесбанк

1522749_633333566731794_2069726587_o Като бивш директор в Агробизнесбанк, д-р ик. Петър Нейчев бе един от петимата обвиняеми по мегаделото за фалита на банката. То продължи 18 години и завърши с тяхното пълно оправдаване. Преди дни излезе от печат книгата „Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк” с автори д-р ик. Петър Нейчев, д-р Тоде Тодев и Стефан Прончев, която разкрива много истини за прехода и банковите фалити.

Read More

Важно събитие за кредитните кооперации

%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5  В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ).

Read More

Бизнес–моделът на етичните банки

todevDr. rer. soc. oec. Тоде Тодев

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба,етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата на ясно формулирани икономически и етични критерии.

Read More

„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.“


1-va-korica-white-book-2015_001 Основният акцент във второто преработено и допълнено издание на „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025г.“  е разработката, че „България се нуждае от свой собствен социален и икономически модел“.

Read More

Кризи, банки, финансова грамотност – тема с продължение

image Във  второто издание на една книга може да се  намери известна аналогия,  например,  като при втория брак на човека – изводи и поуки, поправка на грешки и пропуски, надеждата, че новият опит ще бъде по-успешен. А  дали  си успял, това бъдещето ще покаже…

Read More

Излезе от печат новата книга на издателство „Атлас Финанс“ – „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк“

Книга на трио от банкер, бизнесмен и журналист търси отговори на въпроса за банковите кризи

baner_abb_izvadki_new Началото на тази книга може да се постави още през 2008 година при разговори с немски журналист, изкушен от финансовата тематика и банките. По онова време вниманието му е привлечено и „Мегаделото Агробизнесбанк“ в България и той вече натрупал значителен архив от медиите и направил малки коментари към някои от тях.

Read More