post

Покана за участие в Кръгла маса на 23.06.2020г. по проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”

Untitled 2
Покана за участие в Кръгла маса на 23.06.2020г. по проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”

post

В Пловдив Тех Парк представиха иновативна платформа за граждански мониторинг

6344Уеб платформата за осъществяване на граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията с оглед подобряване на правната рамка за кооперативните структури в България е част от от дейностите по проект: „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнител на проекта е Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ).

При голям интерес от страна на медиите и гражданите протече проведената вчера пресконференция в Ивент Център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк. В представянето взеха участие Иван Попов – Изп. директор на БАККОМ и ръководител на проекта, Димитър Гишин – представляващ фондация „Международен институт за изследване на кооперациите” и Виделина Гандева – изп. директор на „Орфей Клуб Уелнес” АД – партньори по проекта.

„Хората имат нужда да се сдружават и да разполагат със средства и икономически механизми, за да произвеждат и реализират успешно своята продукция. Ние черпим опит от европейските примери, без да ги копираме, в нашите условия, как да подобрим потенциала на кооперациите. И на първо място това може да стане чрез подобряване на правната рамка на тези структури и то с активното участие на гражданите. Точно затова създадохме тази платформа, където всеки може да зададе въпроси и да получи отговори, както и да стане част от гражданска общност, която да възроди тези структури и да подобри тяхната дейност“, каза г-н Попов по време на презентацията на дейностите по проекта. Демонстрирана беше самата платформа и работата с нея.

Димитър Гишин разясни правните аспекти на кооперативния живот в България и възможностите за подобряване на кредитирането им. Той напомни на присъстващите различните форми на гражданска активност и призова към ефективното им използване. Той изказа благодарност към Васка Стоянова – изп. директор на Пловдив Тех Парк, за предоставената модерна презентационна зала.

„Ние приехме да бъдем партньори по проекта по дейност 8 – Популяризиране на дейностите, тъй като работим в дългогодишно сътрудничество с БАККОМ и дружество Орфей Клуб Уелнес подкрепя гражданското участие като прозрачен и ефективен подход на работа, кооперативните структури като сдружения с голям принос за увеличаване на икономическата ефективност на различните отрасли и платформената икономика като иновативен модел за най-успешно популяризиране и комуникация.“, сподели Виделина Гандева. Тя благодари ни медиите „Марица“, Клуб Орфей, Фин ТВ и
Финанс БГ за подкрепата.

На участниците в пресконференцията бяха раздадени информационни материали по проекта. Зададени бяха адекватни въпроси и направени добри предложения в процеса на дискусията.

Обявена беше датата 23 юни 2020 г. за провеждане на кръгла маса по проекта, която ще се проведе от 10.00 часа на същото място.

Автор Виделина Гандева