%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5  В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ).

На срещата присъстваха д-р ик. Петър Нейчев, председател на БАККОМ, Иван Попов и Гинка Милушева, изпълнителни директори към Асоциацията, проф. Асен Конарев, член на УС на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, адвокат Димитър Гишин, председател на „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството” и Венелин Йорданов, юрист, изпълнителен директор на „Атлас Финанс” АД.

Поводът за провеждането бе потребността от предприемане на спешни мерки за обновяване на законодателството с цел регламентиране на специфичната дейност на кредитните кооперации, създаване на регистър и правила за регулиране на дейността им.

На срещата бяха разгледани и темите относно изграждане на по-добре функционираща регионална икономика, включваща и добре работещия сектор на кооперативните финанси и възможностите на микрофинансиращите организации.

В провелата се дискусия г-жа Стоянова изрази своята позиция за ясни правила в организацията на дейността на кредитните кооперации, членството им в национално представена браншова организация, действаща в сътрудничество със съществуващия надзор.

Ръководството на БАККОМ представи на г-жа Стоянова твърдата си позиция за подобряване на регулаторната рамка, съобразена с европейските добри практики. „Като пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране (ENM), „Асоциацията работи активно за синхронизирането на българското законодателство с това на развитите европейски държави и  това е стратегически важно, защото по този начин ще се сведат до минимум незаконните лоши практики“, допълни изпълнителният директор на Асоциацията Иван Попов.

Основните проблеми, които стоят на този етап пред кредитните кооперации (КК) са: отсъствие на цялостна и комплексна законова уредба за дейността им; липса на система, структури и механизми за компетентен и независим надзор; отсъствие на механизми, правила и гаранционен (стабилизационен) фонд за спестяванията, който да даде право на кредитни кооперации да извъшват и спестовна дейност; неизпълненото изискване на ЕС за синхронизация на нормативната ни уредба; ограничаване на спестовната дейност само в акционерни дружества.

Работната група към БАККОМ има ясна позиция и за промени в Закона за кооперациите, който е изработен в резултат на опита, дългогодишна работа, дискусии и консултации сред съществуващите кредитни кооперации, кооперативни съюзи, асоциации, СИБ, Министерството на земеделието и храните и заинтересовани по темата български граждани.

С предложенията на БАККОМ за необходими промени в Закона за кооперациите ще  се даде право на кооперациите да предлагат кредитно-спестовни продукти на членовете си и различни видове финансови услуги в тяхна полза. Ясният регламент за дейността на кредитните кооперации ще даде силен тласък в развитието им и ще повиши доверието към тях. В същото време от тях ще се изисква да спазват правилата, определени със Закона за кредитните институции и подзаконовите нормативни актове за приложението му. Тези норми са изработени и са в съответствие и с директивите на ЕС.зи норми са изработени и са в съответствие и с директивите на ЕС.

 

Вашият коментар