Структура и Органи

Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите” е създадена с Учредителен акт от 12.05.2005 г., подписан от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев, Ангел Илиев Гроздин и Мариана Василева Николова.

За нейното учредяване е предоставено безвъзмездно имущество в размер на 4000 лв.

Фондацията ще осъществява дейност в частна полза и за неопределено време.

Върховен орган на ФОНДАЦИЯТА е „Събранието”, със следните правомощия:

1.Изменя и допълва Учредителния акт.

2.Приема Правилник за дейността на Управителния съвет /УС/.

3.Избира състав на УС и негов Председател, освобождава членовете на УС и попълва неговия състав.

4.Определя възнаграждение на членовете на УС.

5.Взема решение за откриване и закриване на клонове.

6.Взема решение за участие в други организации.

7.Взема решение за преобразуване или прекратяване на ФОНДАЦИЯТА.

8.Приема бюджета на Фондацията.

9.Взема решения относно начина на финансиране.

10.Приема отчета за дейността на УС.

11.Дава разрешение за разпореждане с недвижими имоти на ФОНДАЦИЯТА, както и със суми, надвишаващи 50000 лв.

12.Отменя решения на УС, които противоречат на Закона, Учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ФОНДАЦИЯТА.

13.Взема решение за приемане на нови членове.

ФОНДАЦИЯТА се управлява от Управителен съвет/УС/ съставен от три лица, избрани за неопределен срок и със следните правомощия:

 1. УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината му членове.
 2. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с разпореждане на недвижими имоти на ФОНДАЦИЯТА и определяне на дейността и, се приемат с единодушие.
 3. Осигурява изпълнение на решенията на Събранието.
 4. Приема основни насоки и програма за дейността на ФОНДАЦИЯТА.
 5. Осигурява изпълнението на бюджета на ФОНДАЦИЯТА и взема решения за разпореждане със суми до 50000 лв.

Взема решения за създаване на помощни органи и звена към УС на ФОНДАЦИЯТА.

Членове на Управителния съвет са:

 • Д-р ик. Петър Нейчев Нейчев – Председател
 • Проф. д-р Ангел Илиев Гроздин – Член
 • Проф. д.и.н. Асен Иванов Конарев – Член

Към ФОНДАЦИЯТА има изграден Консултативен съвет, в който са включени представители на различни бизнес организации:

 • Д-р ик.н. Петър Нейчев е председател на Надзорния съвет на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД. Водещ български финансист, участва активно в неправителствения сектор като член на ръководствата на „Асоциацията на индустриалния капитал в България”, „Съюза на икономистите” и др.
 • Проф. д-р Ангел Гроздин е председател на Надзорния съвет на „Орфей Клуб Уелнес” АД, член на Управителния съвет на „Асоциация на популярните каси в Интернет”, председател на Пловдивската земеделска камара.
 • Проф. д-р ик. н. Асен Конарев е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД. Член на Факултативния съвет към Стопанския факултет на Университета по хранителни технологии /УХТ/.
 • Д-р Тоде Тодев е автор на около 15 изследвания в сферата на кооперативната теория и икономическата наука. В момента е старши вицепрезидент на Остерайхише Фолксбанк и един от известните български банкери, реализирал се в Западна Европа.
 • Проф. д-р Ганчо Ганчев работи последователно в Българска външнотърговска банка, зам. министър в Министерството на икономическото развитие, председател на АИПР, бил е член на пленарния съвет на БНБ. Ръководител е на катедра „Финанси и отчетност” в Югозападния университет и програмен директор в Института за икономика и международни отношения.
 • Инж. Стефан Гълъбов от 1996 г. е член на УС на НПФ „Съединение” АД и негов изпълнителен директор. Участва в разработката на проекти по европейските програми. Той е от създателите на клъстер „Лазери и оптика”. В момента ръководи проект „Оптела-лазерни технологии“. Член е на Националния съвет на „Асоциацията на индустриалния капитал в България“ и регионален представител за Пловдив.
 • Стефан Прончев е ръководител на отдел „Медии и реклама” в Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД. С висше образование, специализира и икономическа журналистика. Сега е отговорен редактор на списание „Финанси”. Член на „Съюза на българските журналисти”, автор на две книги с публицистика.
 • Иван Петров е управител на „Платон 5“ ЕООД. Член на надзорните съвети на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД и „Орфей Клуб Уелнес” АД, както и на Съвета на директорите на „Иновационен фонд Д1” АД.