Структура и Органи

Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите” е създадена с Учредителен акт от 12.05.2005 г., подписан от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев, Ангел Илиев Гроздин и Мариана Василева Николова. За нейното учредяване е предоставено безвъзмездно имущество в размер на 4000 лв. През м. май 2018 г. на проведеното Общо събрание на Фондацията бяха приети още 5 нови членове, които също направиха дарения (безусловни пожертвувания) в размер на 6000 лв. полза на ФМИИК .

Фондацията ще осъществява дейност в частна полза и за неопределено време.

Върховен орган на ФОНДАЦИЯТА е „Общото събрание”, със следните правомощия:

 1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията, приема програми, перспективни планове и отделни значими проекти с оглед целта и.
 2. Изменя и допълва учредителния акт на Фондацията.
 3. Приема Правилник за дейността на Фондацията.
 4. Избира членовете на  УС и  определя ежегодно възнагражденията им.
 5. Одобрява годишния финансов отчет.
 6. Одобрява отчета на УС, взема решение за освобождаване на членовете му от отговорност и приема бюджета на Фондацията за следващата финансова година.
 7. Взема решение за за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, свързани с целите и.
 8. Обсъжда състоянието на имуществото и формира инвестиционната политика на Фондацията.
 9. Взема решения, каква част от дохода от имуществото следва  да се капитализира.
 10. Взема решение за прекратяване на Фондацията.
 11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от настоящия учредителен акт.

 

ФОНДАЦИЯТА се управлява от Управителен съвет (УС) съставен от 3 до 11 члена, избрани за неопределен срок и със следните правомощия:

 1. Стопанисва и опазва имуществото на Фондацията.
 2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на Фондацията.
 3. Планира дохода на имуществото на Фондацията и предлага на Общото събрание на Фондацията, какво част от него следва да се капитализира с оглед запазване и увеличаване на имуществото на Фондацията.
 4. Управлява инвестициите на Фондацията в ценни книги, недвижими имоти, дялови участия, банкови депозити и други подобни.
 5. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и уцредяване на вещни права върху тях, както и отдаване под наем за срок над 1 година.
 6. Взема решение за ползване на заеми от Фондацията.
 7. Изготвя предвидената в ЗЮЛНЦ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Фондацията при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
 8. Взема решения за целесъобразно изразходване на предвидените средства за идеалната цел на Фондацията в рамките на бюджета и в съответствие с утвърдените от общото събрание на Фондацията програми, перспективни планове и проекти.
 9. Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на Фондацията, както и тези, които те са от изключителната компетентност на другите органи на управление.
 10. Приема правилник за функциониране на дейността си.

Членове на Управителния съвет са:

 • Д-р ик. Петър Нейчев Нейчев – Председател
 • Проф. д-р Ангел Илиев Гроздин
 • Проф. д.и.н. Асен Иванов Конарев
 • Димитър Костадинов Гишин
 • Радостина Димитрова Нейчева
 • Петранка Димитрова Иларионова
 • Венелин Красимиров Йорданов