Мисия

През годините на съществуването си фондацията упорито насърчава предприемачеството, като се обръща много голямо внимание на микрокредитирането с цел създаването и утвърждаването на малкия и средния бизнес, който осигурява нови работни места, а тези фирми могат да служат за пример на професионално управление, прозрачност и социална отговорност. Така се обединиха усилията към създаването и подпомагането на такива бизнес структури, които се занимават с развитие на нови технологии, успешното им въвеждане и реализиране. В това направление фондацията тясно си сътрудничи с Българската асоциация на кооперативните кредитни организации /БАККО/, обединяваща кооперации, кредитни кооперативни съюзи и федерации в България.
През следващия век е възможно човешката свобода да бъде силно повлияна от развитието на корпоративната идея в глобалната мрежа. Двете теми – световната кооперация и Интернет, имат много общи принципи и толкова се допълват, че ще дадат своето практическо отражение върху всеки човек, осигурил си контакт с тях и основна цел на фондацията е осигурява условия за това. Липсата на капиталова зависимост е само една проява на човешката автономност и свобода на контактите между участниците в кооперативната мрежа. Другите общи принципи са: синергизиране на ефекта за цялата мрежа, самостоятелност на решенията за своите ресурси.

Издателска дейност

Чрез списание „Финанси” се създават условия за разширяване на сътрудничеството между научните работници и предприемачите. Списанието участва в ежегодното финансово изложение в НДК “Fin Expo”.
Научният и редакционният съвет на списанието и фондацията организираха и координираха публикуването на „Банковите кризи” и „Популярните банки”, издания в които са разгледани различни етапи от историята и развитието на банковото дело в България. За популяризиране на съвременните финансови инструменти и пазари бяха подготвени и издадени колективните разработки „Платформата “COBOS” и електронната търговия с ценни книжа” и “FOREX пазарът” и как да инвестираме на международните валутни пазари”. В сътрудничество с колектива на бизнес мрежата от „Орфей Клуб Уелнес” АД беше подготвено и публикувано солидно издание „Уелнес за всеки”, което послужи и за създаването на методики за разработването на франчайзингов продукт, подходящ за финансиране чрез микрокредитиране при малкия и среден бизнес. Съвместни изяви има фондацията и с Интернет кооперацията „Популярна каса”, постави се началото и на сътрудничество с новосъздаденото дружество за счетоводни услуги и юридически консултации „Атлас Финанс” EАД.
Фондация Международен институт за изследване на кооперациите популяризира своята дейност и в интернет, преди всичко в специализирания сайт Finаncebg.com.
Създаден заедно със списание „Финанси” този сайт се развива като самостоятелна електронна медия, която ежедневно помества новини и анализи главно от икономическата сфера. В сайта има самостоятелно обособена рубрика за онлайн телевизия, както и възможности за студийно записване и предаване. Днес този динамичен сайт се радва на добра посещаемост и има определени перспективи за развитие.

Създаване на кооперативна библиотека „Бъдеще”

През 2007 г. започна дарителска акция за създаването на Библиотека „Бъдеще”, като се търсеха външни дарители, меценати, спомоществуватели, съмишленици и партньори за попълване на книжния фонд с художествена и специализирана литература. Основни тематични направления/секции на Библиотека „Бъдеще” са: Финансови знания, образование и прогнози (акции, облигации, финансово образование – българоезични и чуждоезични издания), История на изкуството, наследството от вековете, Техническа секция за лазерни и оптични технологии и Обща секция: философия, здраве, проза, поезия.
През 2007 година библиотека „Бъдеще”, изграждаща се към акционерното дружество „Орфей Клуб Уелнес”, получи уникално дарение от братята Тоде Тодев и свещ. Дельо Тодев, които предоставиха безвъзмездно на българския народ, артистична колекция от пощенски картички, събирана от баща им Никола Дельов Тодев. Двадесет и петте хиляди картички в колекцията са един свръх богат илюстративен материал към една всемирна история на изкуството, относно живопис, скулптура и архитектура.
В колекцията са представени образци от древноегипетското изкуство, от старата елинска култура, от античния Рим. По понятни съображения в тази част от колекцията, преобладават скулптури и запазени архитектурни останки. Те са мерило за познанията на света по отношение на тези древни култури и увеличава мъката ни, че великата в изначалната древност тракийска цивилизация изглежда загубена.
Преди да бъде изложено на показ, дарението бе обработено от служители на библиотека „Бъдеще”, материалите бяха сканирани и оформени в големи тематични пана. После се подреди една картофилна изложба в залите на държавната галерия на дружеството на пловдивските художници. Тя предизвика интереса на телевизии и останалите масмедии, които я отразиха широко у нас.
Съгласно най-новите тенденции в сферата на хибридните и дигиталните библиотеки, предстои разработването на концепция за свързването на музей-библиотека-архив и създаване на интерактивни, мултимедийни продукти.

Международни конференции по въпросите на кооперациите

Особена роля за популяризиране работата на фондацията изигра и проведената в Международен панаир – Пловдив, кръгла маса за ролята на микрокредитирането. На събитието бяха презентирани две основни теми: „Кредитните кооперации в Европа – ефективни организации за микрокредитиране”, представена от проф. Йохан Бразда – ръководител на “Изследване на кооперациите” във факултета по икономика и статистика на Виенския университет, и “Иновационни практики на кредитните кооперации в сферата на микрофинансирането” от д-р Тоде Тодев – старши вицепрезидент на Остерайхише Фолксбанк. Тогава участниците и гостите на кръглата маса бяха поздравени от Нийл Буне, постоянен координатор на ООН и постоянен представител на ПРООН в България.