Създаване

Естествен е стремежът на човека към един по-добър свят, който създава условия за разгръщането на човешкия талант във всяка една област и така обуславя движението напред. А историческата практика е доказала, че когато в основата на една идея стои не един човек, а екип от единомишленици, тогава и реализацията е по-пълноценна, тя по-бързо навлиза в своя плодотворен жизнен цикъл.

Един такъв замисъл поставя началото и на „Фондация Международен институт за изследване на кооперациите” /Foundation International Institute for Co-operative Research/. Тя е регистрирана на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение от 03.08.2005 г. на Софийски градски съд.

Цели и средства

ФОНДАЦИЯТА ще преследва следните цели:

 • Изучаване и разпространение на международния опит в сферата на финансовите кооперации и бизнесмрежите в Интернет;
 • Провеждане на научни изследвания за използване възможностите за кредитни кооперации;
 • Разработване на предложения за законодателни инициативи в тази област;
 • Обучение на кадри за кредитните кооперации;
 • Изработване на ефективна структура и модел на финансовите кооперации и функциониращи бизнесмрежи в България;
 • Осъществяването на необходимите контакти с обществени организации и административните органи на различно ниво.

ФОНДАЦИЯТА ще използва следните средства за постигане на целите си:

 • Набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и предприятия, други фондации в страната и чужбина , международни програми, инвестиране във финансови инструменти, от които се получават лихви, ренти, дивиденти и др.;
 • Публикуване на списание с образователна цел и on-line медия Finаncebg.com;
 • Организиране на обществени прояви, конференции и симпозиуми с международно участие с информативна и/или научно-приложна цел;
 • Създаване и поддръжка на звено за обучение на кадри за кредитните кооперации;
 • Създаване на Научен съвет на ФОНДАЦИЯТА с участие на изявени научни работници и специалисти от България и чужбина;
 • Издаване на поредица от книги за финансовите кооперации;
 • Създаване на кооперативна библиотека „Бъдеще”.

Основна задача

Да се превърне в естествен център за генериране на нови идеи за кооперативното дело и развитие на бизнесмрежите в интернет на принципите на коопериране на енергията на участниците.