Как се създава европейско кооперативно дружество

Нормативна уредба

Редът и начинът на учредяване, функциониране, преобразуване и прекратяване на европейско кооперативно дружество (SCE) са нормативно уредени в:

1. Закон за кооперациите, глава втора (обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.)

2. Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE).

3. Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите.

4. Търговски закон

Документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в ТР

Документи, необходими за вписване на обстоятелства относно Европейско кооперативно дружество (SCE) и обявяване на актове в Търговския регистър на Агенцията по вписвания

  1. В зависимост от обстоятелствата за вписване и/или актовете за обявяване се попълва съответното Заявления и към него се прилагат необходимите документите (те са описани в Заявлението).
  2. Заявлението, заедно с необходимите Приложения се подават в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, по един от следните начини:
  • На хартиен носител, внесени лично от Председателя на Европейското кооперативно дружество;
  • По Интернет, чрез секцията „Електронни услуги” на сайта на Търговския регистър (http://www.brra.bg/). За тази цел Председателят на Европейското кооперативно дружество трябва да има електронен подпис (КЕП), като физическо лице или електронен подпис издаден на Европейското кооперативно дружество, като юридическо лице;
  •   От адвокат с изрично пълномощно съставено съгласно Закона за адвокатурата (съгл. чл.15 от Закона за Търговския регистър).

3.За всяко вписване на обстоятелство или обявяване на актове в Търговския регистър се заплаща такса в размер определен от действащата в момента Тарифата за Държавните такси събирани от Агенцията по вписвания (може да я намерите в официалния сайт на Агенцията по вписвания, раздел „Нормативна уредба”).