Как се създава кооперация в България

Нормативна уредба

Редът и начинът на създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване на кооперация в България са нормативно уредени в Закон за кооперациите (обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

Документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в ТР

Документи, необходими за вписване на обстоятелства относно кооперация и обявяване на актове в Търговския регистър на Агенцията по вписвания

1.  В зависимост от обстоятелствата за вписване и/или актовете за обявяване се попълва съответното Заявления и към него се  прилагат необходимите документите (те са описани в Заявлението).

2.  Заявленията, заедно с необходимите приложения се подават в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, по един от следните начини:

  • На хартиен носител, внесени лично от Председателя на кооперацията;
  • По Интернет, чрез секцията „Електронни услуги” на сайта на Търговския регистър (http://www.brra.bg/). За тази цел Председателят на кооперацията трябва да има електронен подпис (КЕП), като -физическо лице или електронен подпис издаден на кооперацията, като юридическо лице;
  • От адвокат с изрично пълномощно съставено съгласно Закона за адвокатурата (съгл. чл.15 от Закона за Търговския регистър).

3.  Съгласно чл.36 от Закона за кооперациите, кооперациите и кооперативните съюзи се освобождават от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.